Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné informácie
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.biorbshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.
Predávajúcim je: PETOMAR s. r. r. , Dolná Streda 870, 925 63 Dolná Streda. IČO 44711328, DIČ 2022801121. Tel. 0948 66 61 13, e-mail: petomar@zahradnejazierka.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23542/T.
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, 2) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava.

Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke www.biorbshop.sk a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba za tovar
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.biorbshop.sk.
Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru
Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní; zvyčajná dodacia lehota pre produkt, ktorý sú skladom, je do troch pracovných dní.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručnú doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.
Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný TU.
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom" obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na petomar@zahradnejazierka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PETOMAR s. r. o., so sídlom Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, IČO: 44 711 328, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 23542/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ"). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Váhovská 870, Dolná Streda 925 63 alebo na e-mail:petomar@zahradnejazierka.sk . Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Monitorovanie priestorov spoločnosti

Priestory spoločnosti (prevádzkovateľa) PETOMAR s. r. o., so sídlom Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Prevádzkovateľ využíva kamerový systém za účelom ochrany zdravia, majetku a zabezpečenia bezpečnosti, v osobitných prípadoch za účelom uplatňovania právnych nárokov. Za týmto účelom spracúva prevádzkovateľ prostredníctvom predmetného kamerového systému Váš videozáznam a to po dobu 14 dní od jeho vyhotovenia.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktný formulár
Virtuálny asistent
Cenové ponuky
Objednávky e-shop
Účtovné a daňové povinnosti
Reklamácie
Uplatňovanie právnych nárokov
Evidencia klientov
Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov
Registrácia e-shop
Recenzie
Dotazník spokojnosti
Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu
Zasielanie noviniek klientom
Sociálne siete – komunikácia
Súťaže
Monitorovanie priestorov spoločnosti

Kontaktný formulár

Účel spracúvania
zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí.

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené predmete správy

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Virtuálny asistent

Účel spracúvania
zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom virtuálneho asistenta.

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, údaje, ktoré nám v rámci komunikácie dobrovoľne poskytnete

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola komunikácia ukončená

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Cenové ponuky

Účel spracúvania
vyhotovovanie cenových ponúk

Právny základ
predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, tel. číslo údaje uvedené predmete cenovej ponuky

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
30 dní od vyhotovenia

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Objednávky e-shop

Účel spracúvania
uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) cez e-shop

Právny základ
zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo, e-mail, informácie uvedené v poznámke, (osobitné fakturačné údaje, ak je klientom právnická osoba alebo SZČO)

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru, externý partner poskytujúci možnosť splátkového predaja v prípade záujmu o splátkový predaj

Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od vykonania objednávky

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Účtovné a daňové povinnosti

Účel spracúvania
plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva

Právny základ
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Reklamácie

Účel spracúvania
vybavovanie reklamácií tovarov

Právny základ
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, identifikačné údaje spoločnosti, ak je klient právnická osoba a osobné údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov
1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Uplatňovanie právnych nárokov

Účel spracúvania
uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.

Kategória dotknutých osôb

klienti, bývalý klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, údaje z objednávok, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek pri uplatňovaní práv

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Evidencia klientov

Účel spracúvania
evidencia klientov

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia klientov, efektívne plnenie záväzkov.

Kategória dotknutých osôb

klienti

Kategória osobných údajov

kontaktné osobné údaje uvedené v objednávkach ako meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
po ukončení zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (vykonaní objednávky)

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
neuskutočňuje sa

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Účel spracúvania
evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

klienti

Kategória osobných údajov

údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Registrácia e-shop

Účel spracúvania
evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov

Právny základ
súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

registrovaní členovia

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, v prípade právnických osôb a SZČO údaje zo živnostenského oprávnenia, prípadne údaje zo živnostenského alebo obchodného registra za účelom overenia záujemcu o registráciu.

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
1 rok od inaktivity člena v e-shope

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Recenzie

Účel spracúvania
ohodnocovanie kvality poskytovaných služieb a produktov klientmi

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb a tovarov.

Kategória dotknutých osôb

recenzenti

Kategória osobných údajov

meno, údaje uvedené v recenzií

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola recenzia uvedená, prípadne po dobu pokiaľ recenzent nepožiada o výmaz recenzie

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Dotazník spokojnosti

Účel spracúvania
zisťovanie spokojnosti s nákupom

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zlepšovanie poskytovaných služieb, zabezpečovanie marketingovej činnosti

Kategória dotknutých osôb

zákazníci

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, informácie o zrealizovanej objednávke

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner HEUREKA

Lehota na výmaz osobných údajov
po vykonaní nákupu, resp. vybavení spätnej väzby

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu

Účel spracúvania
zasielanie informácií o produktoch a novinkách - propagácia spoločnosti

Právny základ
súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov

e-mailová adresa

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner Klaviyo

Lehota na výmaz osobných údajov
marketingové správy budú zasielané po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov bude uchovávaný po dobu 4 rokov od jeho odvolania

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Zasielanie noviniek klientom

Účel spracúvania
zasielanie informácií o produktoch a novinkách - propagácia spoločnosti

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie klientov o aktuálnych ponukách

Kategória dotknutých osôb

klienti

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, e-mailová adresa

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu registrácie v e-shope, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Sociálne siete – komunikácia

Účel spracúvania
zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov

údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach,

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Súťaže

Účel spracúvania
organizovanie súťaží na sociálnych sieťach/webovej stránke v zmysle štatútu súťaže

Právny základ
súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

účastníci súťaže

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa doručenia v prípade výhry

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov
1 mesiac od vyhlásenia výsledkov súťaže

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Monitorovanie priestorov spoločnosti

Účel spracúvania
ochrana majetku, života, zdravia, zabezpečenie bezpečnosti, v osobitných prípadoch uplatňovanie právnych nárokov

Právny základ
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku, života, zdravia, zabezpečenie bezpečnosti, v osobitných prípadoch uplatňovanie právnych nárokov.

Kategória dotknutých osôb

osoby vyskytujúce sa v monitorovacom priestore

Kategória osobných údajov

videozáznam

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
14 dní

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
neuskutočňuje sa

 

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY NA SLOVENSKU.

Našli ste slovenský internetový obchod, ktorý má nižšiu cenu na totožný produkt ako máme my? Zašlite nám link na lacnejší eshop a cenu vám nielen dorovnáme, ale znížime o ďalšie 3%.

Katalóg biOrb 2021/22

Katalóg 2021/2022

Akcia

Akcia

Poštovné pri kúpe akvária, terária alebo nákupe doplnkov nad 70 Eur Zdarma !

NajNákup.sk- porovnanie cien tovarov. Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

 

Pricemania.sk – Porovnanie cien

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie